Predmety

Jadro

Tieto predmety a aktivity sú pre každého študenta povinné.

Extended essay (EE) – ide o rozsiahlu prácu (4000 slov) z jedného z predmetov. Výber témy aj predmetu je na každom študentovi, no predmet musí byť zo skupín 1 až 6 a je odporúčané, aby žiak daný predmet v rámci IB aj študoval. Esej má formu vedeckej práce, v ktorej študent prezentuje vlastný výskum na určenú tému.

Teória poznania (ToK) – tento netradičný predmet študentov zoznamuje s povahou a hranicami poznania. Spája koncepty z psychológie, filozofie, no aj prírodných vied či histórie. Zapájajúc a rozvíjajúc kritické myslenie sa zaoberá otázkami ako: Odkiaľ vieme to, čo vieme, ako veľmi sa na svoje poznanie môžeme spoľahnúť a ako ho môžeme kategorizovať a analyzovať.

Kreativita, Pohyb, Servis (CAS) – predmet, ktorý prekonáva hranicu medzi školou a voľným časom. Podporuje študentov v osobnostnom raste, sebareflexii, zdolávaní intelektuálnych, fyzických aj kreatívnych výziev. Prostredníctvom servisu – dobrovoľného pomáhania spoločnosti, napríklad doučovaním, vedením krúžkov či prácou pre Červený kríž – zvyšuje uvedomelosť mladých ľudí ako aktívnych a zodpovedných členov komunity. Viac o CASe sa dočítate na samostatnej stránke.

Anglická štylistika (PDF) – vyučovanie základov slohového prejavu v anglickom jazyku. Nadobudnuté zručnosti sú priamo využiteľné v predmetoch skupiny 3 (vedy o človeku a spoločnosti), no aj vo všetkých ostatných písomných prácach v angličtine a pri hlásení sa na zahraničné vysoké školy, kde je potrebný tzv. personal statement (štandardná súčasť prihlášky do UK a USA).

Voliteľná časť – predmetové skupiny 1 až 6

IB uznáva obrovské množstvo predmetov, avšak každá škola ponúka iba niektoré z nich. Nižšie nájdete zoznam predmetov, ktoré na Gymnáziu Jura Hronca ponúkame v každej zo skupín, spolu s ponúkanými úrovňami. SL znamená štandrdnú úroveň, HL vyššiu úroveň. SL a HL toho istého predmetu sa líšia časovou dotáciou (zväčša ide pri SL o 3 vyučovacie hodiny týždenne, pri HL o 5 hodín týždenne), ale aj učebnými osnovami a povahou interne aj externe hodnotených prác.

Každý študent si vyberie aspoň jeden predmet z každej skupiny. Musí si zvoliť tri predmety na úrovni HL a tri na úrovni SL, alebo štyri predmety na úrovni HL a dva na úrovni SL. Maturovať musí zo šiestich predmetov, z toho na HL úrovni z najmenej troch a najviac zo štyroch.

Skupina 1 – materinský jazyk

Ide o štúdium literatúry v spravidla materinskom jazyku. Väčšina študentov si volí Slovenský jazyk. Anglický jazyk je určený pre tých, ktorí neovládajú slovenčinu, alebo sú ich znalosti angličtiny na veľmi vysokej úrovni.

Skupina 2 – cudzí jazyk

Tieto predmety vyžadujú predošlú znalosť jazyka a ani na úrovni SL nie sú určené pre začiatočníkov. Študenti, ktorí zo skupiny 1 študujú Slovenský jazyk, si povinne musia zo skupiny 2 vybrať Anglický jazyk na úrovni HL, keďže práve v angličtine prebieha vyučovanie všetkých zvyšných predmetov a jej znalosť je nevyhnutná.

Skupina 3 – vedy o človeku a spoločnosti
Skupina 4 – experimentálne vedy
Skupina 5 – matematika
Skupina 6 – Visual Arts alebo ľubovoľný predmet

Ako 6. predmet si študent vyberie jeden ďalší predmet zo skupín 1 až 4, alebo Visual Arts.