CAS

Pevnou súčasťou študijného programu IB je aj program mimoškolských aktivít CAS. (CAS – Creativity, Activity, Service, t.j. Kreativita, Pohyb, Servis), ktorý trvá najmenej 18 mesiacov. CAS vychádza z filozofie, že akademický rast je len jedna (aj keď veľmi dôležitá) časť komplexného rastu študentov, a preto sa snaží zapojiť ich ďalej v týchto troch CAS oblastiach:

 • Kreativita: Tvorivosť v širokom ponímaní. Od umeleckých aktivít ako hra na hudobný nástroj alebo výtvarný krúžok až po vzdelávacie aktivity, napríklad riešenie matematických problémov alebo fyzikálne experimenty.
 • Aktivita/pohyb: Či už v rámci športového alebo atletického klubu/krúžku, individuálne alebo na hodinách telesnej výchovy.
 • Servis: Cieľom je viesť študentov k porozumeniu vlastnej schopnosti hodnotne prispieť ku komunite a spoločnosti. Zároveň si študenti prehlbujú svoje osobné a sociálne zručnosti. Táto oblasť je veľmi široká a o tom, či aktivita môže byť posudzovaná ako CAS servis, je najlepšie poradiť sa s CAS koordinátorom. Aktivity sú verejnoprospešného charakteru a možno ich rozdeliť na štyri typy (odporúča sa, samozrejme, angažovať sa vo všetkých typoch):
  • Priamy servis: Zahŕňa priamu interakciu s ľuďmi, prostredím či zvieratami, napríklad doučovanie.
  • Nepriamy servis: Študent priamo neinteraguje s príjimateľmi služby, no prínosnosť jeho aktivít je nesporná, napríklad obnova webstránky neziskovej organizácie alebo staranie sa o sadeničky budúcich stromov pre školský park.
  • Presadzovanie: Študent presadzuje riešenie spoločensky významného problému, napríklad iniciovaním kampane proti šikane či vytvorením videa šíriaceho osvetu v oblasti udržateľného hospodárenia s vodou.
  • Výskum: Študent zbiera, analyzuje dáta a robí závery týkajúce sa relevantných spoločenských tém, napríklad skúmaním efektívnych možností redukcie odpadkov na verejných priestranstvách alebo sociálnym výskumom formou interviewovania ľudí na témy ako bezdomovectvo či nezamestnanosť.

CAS prebieha na základe zapájania sa do CAS aktivít, ktoré môžu byť jednorazové akcie rovnako ako pravidelné, opakované aktivity. Okrem toho každý študent musí absolvovať aspoň jeden tzv. CAS projekt dĺžky aspoň jeden mesiac, ktorý preverí iniciatívnosť a odhodlanie študenta a zdokonalí zručnosti ako spolupráca, riešenie problémov či zodpovedné rozhodovanie. CAS projekt je skupinovo orientovaný a môže byť zameraný na jednu z troch CAS oblastí, alebo môže spájať viacero z nich. Projekt môže pozostávať aj z bežných CAS aktivít, ktoré však musia mať dlhodobý charakter, a musí byť zreteľná štruktúra celého projektu, čiže jednotlivé fázy. Tieto fázy, na ktoré sa pri CAS aktivitách aj projekte kladie dôraz, sú: skúmanie, príprava, akcia, reflexia a demonštrovanie priebehu a výsledkov. Práve veľký dôraz kladený na reflexiu má za cieľ ešte viac prehĺbiť zážitky a skúsenosti, zasadiť ich do spoločenského či, naopak, osobného kontextu, a tým podnietiť ďalší osobnostný rozvoj.

Ako evidenciu svojich CAS aktivít každý študent postupne buduje svoje CAS portfólio, ktoré sa formálne nehodnotí. Môže však pomôcť študentovi aj jeho supervízorovi urobiť si prehľad o priebehu CAS programu, o aktivitách či projekte, a slúži na demonštrovanie dosiahnutia všetkých siedmich CAS cieľov. Naprieč programom totiž každý študent absolvuje tri formálne konzultácie so svojím supervízorom (prvú na začiatku programu, druhú na konci prvého roka, tretiu na konci programu). Samotné úspešné absolvovanie programu CAS je podmienené dosiahnutím siedmich CAS cieľov, s ktorými bude každý študent oboznámený.

CAS má, samozrejme, slúžiť nielen na doplnenie akademického vzdelania a rozvíjanie individuálnych záujmov a schopností študenta, ale aj ako pokus o preklenutie aspoň niektorých bariér v spoločnosti a motivácia pre študentov na komunikáciu s rôznymi skupinami ľudí. V rámci CASu sa naši študenti zapájajú napríklad do stredoškolskej siete debatných klubov, organizovania modelového zasadania OSN (MUN), publikovania školských časopisov (Dedlajn, Novohradska Newsletter), vedenia skautského oddielu a pod. Ako súčasť oblasti Servis pracovali naši študenti pre Slovenskú akademickú informačnú agentúru (SAIA), Amnesty International, UNICEF, British Council, Slobodu zvierat, Slovak Spectator, Strom Života, Internátnu školu pre deti s poruchami zraku, Domov pre telesne postihnuté deti a mládež Mokrohájska, Kampino – domov sociálnych služieb pre deti a ďalšie organizácie, kde získali množstvo neoceniteľných skúseností. Veríme, že aj vy budete rovnako úspešne pokračovať v ich šľapajách.

V školskom roku 2013/2014 bol na GJH spustený dnes už úspešný projekt Tutoring, v rámci ktorého aj IB študenti dostali možnosť oficiálne doučovať žiakov z nižších ročníkov. Častokrát si týmto spôsobom aj oni sami upevňujú svoje vedomosti. Navyše sa učia sformulovať a vysvetliť iným to, čomu oni sami už rozumejú.

V rámci CASu spolupracovali naši študenti aj s týmito organizáciami:

 • Slovenský Červený kríž
 • Integra – Domov sociálnych služieb
 • Nadácia F. A. Hayeka
 • Clevelend-Bratislava, Sisters cities organization
 • ZŠ pre žiakov s chybami reči
 • Diagnostické centrum pre deti
 • Pomocná škola Hálkova
 • UNICEF
 • Slovakia for the world
 • Amnesty International
 • Ustav sociálnej starostlivosti pre mládež a dospelých
 • Domov dôchodcov Petržalka
 • ZŠ internátna pre nedoslýchavých a pre žiakov so zvyškami sluchu
 • ZŠ internátna pre sluchovo postihnutých
 • Ústav sociálnej starostlivosti pre telesne postihnutú mládež
 • The Slovak Spectator – Slovakia’s English-language newspaper
 • Britská rada – Magic program
 • ZŠ internátna pre slabozrakých
 • Podporné centrum pre zrakovo postihnutých
 • Nadácia Milana Šimečku
 • Centrum vzájomného života
 • Nadácia pre občiansku spoločnosť
 • Nadácia Charty 77
 • SAIA – SCTS
 • The Foundation for a Civil Society
 • Strom života
 • Slovenský zväz telesne postihnutých
 • Nadácia Horský park