Prijímanie

O štúdium sa môžu uchádzať študenti druhého a tretieho ročníka štvorročného štúdia, tretieho ročníka bilingválneho štúdia, alebo študenti sexty a septimy osemročného štúdia.

Spomedzi uchádzačov z celého Slovenska je do IB diplomového programu vybraných 24 študentov na základe výsledkov písomných testov z anglického jazyka, slovenského jazyka a literatúry, matematiky a hodnotenia osobnostných schopností. V školskom roku 2017/18 sme otvorili po prvýkrát až dve triedy IB diplomového programu pre 48 motivovaných študentov, preto šanca na prijatie je vyššia. Pozrite si aj reportáž RTVS (od 00:26:24) o IB programe vytvorenú pri príležitosti výberového konania pre šk. rok 2017/18: čo naň hovoria jeho absolventi aj študenti a ako IB štúdium môže pomôcť úspešným uchádzačom.

Vyplnenú prihlášku je potrebné odoslať na adresu školy najneskôr 20. marca. Prihlášku si môžete stiahnuť a vytlačiť aj zo stránky Prihláška.

Termín výberového konania do IBD programu je 14. apríl 2018. Výberové konanie do IB programu na GJH sa uskutoční v jedinom termíne, o 12:00 v budove Gymnázia Jura Hronca na Novohradskej ulici 3 v Bratislave. Niektorí študenti absolvujú výberové konanie externe – na pôde zahraničnej školy – podľa rovnakých pravidiel a za prítomnosti pedagogického dozoru.

Obsah a forma výberového konania

Časť A – každá skúška trvá 60 minút
  • skúška zo slovenského jazyka a literatúry
  • skúška z matematiky
  • skúška z anglického jazyka

Poznámka: Skúška zo slovenského jazyka a literatúry môže byť odpustená uchádzačovi s inou štátnou príslušnosťou než slovenskou na základe požiadania a následného zváženia každej individuálnej žiadosti výberovou komisiou.

Časť B
  • osobnostný výber – na základe prospechu študenta, jeho mimoškolských aktivít a odporúčania učiteľa

Hodnotenie

Z každej z troch skúšok v časti A môže uchádzač získať maximálny počet 100 bodov. Úspešný uchádzač musí získať aspoň 30 bodov z každej skúšky, alebo nad 90 bodov z matematiky a minimálne 20 bodov z každého ďalšieho predmetu, alebo nad 90 bodov z anglického jazyka a minimálne 20 bodov z každého ďalšieho predmetu. V časti B môže každý uchádzač získať najviac 100 bodov, ktoré sa následne pripočítajú k celkovému výsledku iba prvým päťdesiatim uchádzačom z poradovníka úspešných uchádzačov.

Na základe priemernej hodnoty získaných bodov z časti A a časti B sa vytvorí konečný poradovník, od ktorého bude závisieť rozhodnutie školy o prijatí, resp. neprijatí uchádzača do diplomového programu IB. Prvým 48 účastníkom z takto vytvoreného konečného poradovníka bude ponúknutá možnosť stať sa študentom IB diplomového programu.

Pozn: Vplyv na konečné rozhodnutie výberovej komisie bude mať aj skutočnosť, či boli žiakovi uložené prípadné výchovné opatrenia, resp. znížená známka zo správania. Podľa závažnosti priestupku môže výberová komisia rozhodnúť aj o neprijatí uchádzača, ktorý úspešne prešiel výberovým konaním.

Zverejnenie výsledkov

Výsledky výberového konania pre šk. rok 2018/2019 budú zverejnené na stránke Výsledky a na bráne školy anonymne pod kódmi, ktoré dostal každý uchádzač v pozvánke na výberové konanie. Predpokladaný dátum zverejnenia výsledkov je 10. máj 2018. Do 15. mája 2018 dostane každý uchádzač o štúdium v IB diplomovom programe písomné vyrozumenie o výsledku výberového konania.

Podmienky a kritériá VK na štúdium podľa diplomového programu IB pre rok 2018