Prijímanie

O štúdium sa môžu uchádzať študenti druhého a tretieho ročníka štvorročného štúdia, tretieho a štvrtého ročníka bilingválneho štúdia, alebo študenti sexty a septimy osemročného štúdia národného vzdelávacieho programu. Prijímanie študentov z iných krajín sa riadi podmienkami bilaterálnych medzivládnych dohôd vlády SR s vládou príslušnej  krajiny. Študent/jeho zákonný zástupca  je povinný si overiť, či spĺňa požiadavky na prijatie a predložiť škole potrebnú dokumentáciu.

Do IB diplomového programu sú vybraní uchádzači na základe výsledkov písomných testov z anglického jazyka, matematiky a hodnotenia osobnostných schopností.

Spomedzi uchádzačov z celého Slovenska sú do IB diplomového programu vybraní študenti na základe výsledkov písomných testov z anglického jazyka, matematiky a hodnotenia osobnostných schopností. Pozrite si aj reportáž RTVS (od 00:26:24) o IB programe vytvorenú pri príležitosti výberového konania pre šk. rok 2017/18: čo naň hovoria jeho absolventi aj študenti a ako IB štúdium môže pomôcť úspešným uchádzačom.

Vyplnenú prihlášku je potrebné odoslať najneskôr 20. februára 2024. Prihlášku môžete nájsť a vyplniť na tejto adrese.

Termín výberového konania do IBD programu bude 15. marca 2024. Výberové konanie do IB programu na GJH sa uskutoční v jedinom termíne v budove Gymnázia Jura Hronca na Novohradskej ulici 3 v Bratislave. Niektorí študenti absolvujú výberové konanie externe – na pôde zahraničnej školy – podľa rovnakých pravidiel a za prítomnosti pedagogického dozoru.

Obsah a forma výberového konania

Časť A
  • skúška z matematiky
  • skúška z anglického jazyka

Skúška z matematiky trvá 60 minút.
Skúška z anglického jazyka trvá 70 minút.

Časť B
  • osobnostný výber – na základe prospechu študenta, jeho mimoškolských aktivít a odporúčania učiteľa

Hodnotenie

Z každej skúšky v časti A môže uchádzač získať maximálny počet 100 bodov. Úspešný uchádzač musí získať aspoň 30 bodov z každej skúšky, alebo nad 90 bodov z matematiky a minimálne 20 bodov  z anglického jazyka, alebo nad 90 bodov z anglického jazyka a minimálne 20 bodov  z matematiky. V časti B môže každý uchádzač získať najviac 100 bodov, ktoré sa následne pripočítajú k celkovému výsledku iba úspešným uchádzačom z poradovníka úspešných uchádzačov.

Na základe súčtu získaných bodov z časti A a časti B sa vytvorí konečný poradovník, od ktorého bude závisieť rozhodnutie školy o prijatí, resp. neprijatí uchádzača do diplomového programu IB.

Pozn: Vplyv na konečné rozhodnutie výberovej komisie bude mať aj skutočnosť, či boli žiakovi uložené prípadné výchovné opatrenia, resp. znížená známka zo správania. Podľa závažnosti priestupku môže výberová komisia rozhodnúť aj o neprijatí uchádzača, ktorý úspešne prešiel výberovým konaním.

Zverejnenie výsledkov

Výsledky výberového konania pre šk. rok 2024/2025 budú zverejnené na stránke Výsledky anonymne pod kódmi, ktoré dostal každý uchádzač v pozvánke na výberové konanie. Predpokladaný termín zverejnenia výsledkov je apríl 2024. V apríli 2024 dostane každý uchádzač o štúdium v IB diplomovom programe písomné vyrozumenie o výsledku výberového konania.

Podmienky a kritériá VK na štúdium podľa diplomového programu IB pre rok 2024 / 2025

IBkriteria2024-25