Prijímanie

O štúdium sa môžu uchádzať študenti druhého a tretieho ročníka štvorročného štúdia, tretieho ročníka bilingválneho štúdia, alebo študenti sexty a septimy osemročného štúdia.

Spomedzi uchádzačov z celého Slovenska je do IB diplomového programu vybraných 24 študentov na základe výsledkov písomných testov z anglického jazyka, slovenského jazyka a literatúry, matematiky a hodnotenia osobnostných schopností. V školskom roku 2017/18 otvoríme po prvýkrát až dve triedy IB diplomového programu pre 48 motivovaných študentov, preto šanca na prijatie je vyššia.

Vyplnenú prihlášku je potrebné odoslať na adresu školy najneskôr 24. marca. Prihlášku si môžete stiahnuť a vytlačiť aj zo stránky Prihláška.

Termín výberového konania do IBD programu je 22. apríl 2017. Výberové konanie do IB programu na GJH sa uskutoční v jedinom termíne, o 12:00 v budove Gymnázia Jura Hronca na Novohradskej ulici 3 v Bratislave. Niektorí študenti absolvujú výberové konanie externe – na pôde zahraničnej školy – podľa rovnakých pravidiel a za prítomnosti pedagogického dozoru.

Obsah a forma výberového konania

Časť A – každá skúška trvá 60 minút
  • skúška zo slovenského jazyka a literatúry
  • skúška z matematiky
  • skúška z anglického jazyka

Poznámka: Skúška zo slovenského jazyka a literatúry môže byť odpustená uchádzačovi s inou štátnou príslušnosťou než slovenskou na základe požiadania a následného zváženia každej individuálnej žiadosti výberovou komisiou.

Časť B
  • osobnostný výber – na základe prospechu študenta, jeho mimoškolských aktivít a odporúčania učiteľa

Hodnotenie

Z každej z troch skúšok v časti A môže uchádzač získať maximálny počet 100 bodov. Úspešný uchádzač musí získať aspoň 30 bodov z každej skúšky, alebo nad 90 bodov z matematiky a minimálne 20 bodov z každého ďalšieho predmetu, alebo nad 90 bodov z anglického jazyka a minimálne 20 bodov z každého ďalšieho predmetu. V časti B môže každý uchádzač získať najviac 100 bodov, ktoré sa následne pripočítajú k celkovému výsledku iba prvým päťdesiatim uchádzačom z poradovníka úspešných uchádzačov.

Na základe priemernej hodnoty získaných bodov z časti A a časti B sa vytvorí konečný poradovník, od ktorého bude závisieť rozhodnutie školy o prijatí, resp. neprijatí uchádzača do diplomového programu IB. Prvým 48 účastníkom z takto vytvoreného konečného poradovníka bude ponúknutá možnosť stať sa študentom IB diplomového programu.

Pozn: Vplyv na konečné rozhodnutie výberovej komisie bude mať aj skutočnosť, či boli žiakovi uložené prípadné výchovné opatrenia, resp. znížená známka zo správania. Podľa závažnosti priestupku môže výberová komisia rozhodnúť aj o neprijatí uchádzača, ktorý úspešne prešiel výberovým konaním.

Zverejnenie výsledkov

Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke Výsledky a na bráne školy anonymne pod kódmi, ktoré dostane každý uchádzač v pozvánke na výberové konanie. Predpokladaný termín zverejnenia výsledkov je približne 10. máj 2017. Do 15. mája 2017 dostane každý uchádzač o štúdium v IB diplomovom programe písomné vyrozumenie o výsledku výberového konania.

Podmienky a kritériá VK na štúdium podľa diplomového programu IB pre rok 2017