Hodnotenie

Naprieč celým dvojročným štúdiom sú študenti hodnotení na škále od 7 po 1, ktorá zodpovedá slovenskej škále 1 až 5 – teda 7 je najlepšia známka, 1 najhoršia. Študenti dostávajú riadne polročné a koncoročné vysvedčenia s hodnotením všetkých predmetov.

Finálne známky, ktoré neskôr figurujú na IB diplome a na základe ktorých zvyčajne univerzity podmienečne prijímajú uchádzačov, sú odlišné od známok na slovenských polročných a koncoročných vysvedčeniach. Udeľujú sa na základe interne hodnotených prác (IA – Internal Assessment) a externe hodnotených prác (EA – External Assessment). Z každého zo šiestich predmetov študent získava finálnu známku na stupnici 7 až 1. CAS neprispieva do finálnych známok, no jeho úspešné absolvovanie je podmienkou pre udelenie IB diplomu. Za zvyšok jadra, teda za Extended Essay, ToK esej a ToK prezentáciu dokopy, študent získa 0 až 3 body. Finálne skóre je počítané ako súčet finálnych známok a bodov za jadro, takže maximálne (najlepšie možné) skóre je 45 bodov (6 x 7 + 3). Pre udelenie IB diplomu je podmienkou dosiahnutie aspoň 24 bodov a splnenie niektorých ďalších podmienok. Finálne známky sú zverejnené začiatkom júla po maturitných skúškach. Podrobnejšie známky sú zverejnené v auguste, keď úspešným absolventom prídu z IB centrály aj ich diplomy.

Interne hodnotené práce (IA)

Tieto práce sú študentmi tvorené počas celého štúdia a motivujú ich k priebežnému zdokonaľovaniu svojich vedomostí a zručností. IA práce sú opravované profesormi z našej školy, no podľa kritérií stanovených IB organizáciou. Aby bolo hodnotenie nezaujaté a spravodlivé vzhľadom na zvyšok IB škôl vo svete, posielame z každého predmetu a úrovne (SL a HL) vzorku niekoľkých ohodnotených prác na prehodnotenie externým IB učiteľom do zahraničia a podľa ich prehodnotenia sa následne moderujú (škálujú) známky všetkých ostatných našich prác z daného predmetu a úrovne. IA práce v závislosti od predmetu a úrovne tvoria 20 % až 50 % finálnej známky za daný predmet.

IA práce sú rôzne pre každý predmet. Pre jazykové predmety ide zväčša o ústne skúšky (napríklad interpretácia umeleckého diela pre predmety skupiny 1 alebo prezentácia či diskusia na stanovenú tému pre predmety skupiny 2). Ďalej môže ísť o praktický výskum, napríklad samostatný laboratórny projekt (najmä v predmetoch skupiny 4), alebo teoretické skúmanie v skupine 5. V skupine 3 ide o písomné práce ako eseje, práca so zdrojmi, analyzovanie, atď. Skupina 4 má navyše takzvaný Group 4 Project, v ktorom ide o tímový výskum od experimentov až po prezentovanie výsledkov. Cieľom je prepojiť predmety skupiny 4 (experimentálne vedy), preto by každý tím mal pozostávať zo študentov, ktorí dokopy študujú všetky 4 ponúkané predmety (Fyzika, Biológia, Chémia, Informatika). Teória poznania (ToK) do známok prispieva dvomi časťami. Prvou je ToK esej, samostatne napísaná na jednu z predpísaných 10 tém (témy sa každý rok menia). Druhou je ToK prezentácia, ktorú študenti môžu robiť aj v menších tímoch, pričom všetci členovia jedného tímu dostávajú tú istú známku.

Externe hodnotené práce

Posielajú sa externým hodnotiteľom a sú hodnotené podľa vopred stanovených, jednotných kritérií, čím sa hodnotenie stáva jednotné pre všetky IB školy. Tvoria zvyšné percento finálnej známky (vo väčšine prípadov okolo 70-80 %). Externe sa hodnotí Extended Essay, za ktorú sa dá získať 0 až 36 bodov, ktoré sa následne preškálujú na stupnicu A až E, rovnakú, ako pre práce z Teórie poznania. Predmety skupiny 1 majú ako externú prácu takzvanú World Literature Assignment – Esej zo svetovej literatúry, ktorá sa zaoberá analyzovaním jedného svetového diela z pohľadu jednej, študentom zvolenej témy. Spolu s touto esejou sa na hodnotenie posiela aj Reflective Statement, 300- až 400-slovná práca k tomu istému dielu. Predmety skupiny 2 (cudzie jazyky) majú kratšiu písomnú prácu založenú na čítaní diela v danom jazyku.

Okrem doteraz spomínaných prác, ktoré študenti tvoria naprieč celými dvomi rokmi, sú súčasťou externe hodnotených prác aj testy písané v rámci maturitných skúšok (Final exams), ktoré tvoria väčšinu známky z predmetov v skupinách 1 až 6. Skúšky prebiehajú v máji v druhom roku štúdia a trvajú 3 týždne. Študenti počas nich píšu 2 až 3 písomné testy (Papers) pre každý predmet, dokopy okolo 13 testov. Testy sú v anglickom jazyku (okrem testov z iných jazykov) a trvajú zväčša 1 až 2 hodiny. V rámci jedného predmetu sú jednotlivé testy zamerané na rôzne typy otázok alebo rôzne oblasti sylabu. Napríklad v prípade Ekonómie SL je Paper 1 zameraný na prvú polovicu sylabu (Microeconomics, Macroeconomics), Paper 2 na druhú polovicu (International economics, Development economics).