International Baccalaureate

International Baccalaureate (IB) je nezisková vzdelávacia organizácia s hlavným sídlom v Ženeve a tromi regionálnymi centrami po celom svete. Spojená škola Novohradská, ktorá v rámci svojej stredoškolskej zložky (Gymnázium Jura Hronca) ponúka aj IBD štúdium, spadá pod regionálne zastupiteľstvo pre strednú a východnú Európu a severské krajiny, ktoré sídli v Štokholme.

IB vznikla v roku 1968 ako reakcia na potreby geografickej mobility – diplomatických a obchodných zastupiteľstiev, vedcov s rodinami a iných ľudí, pre ktorých k životnému štýlu patrí i zmena bydliska. V období rýchleho rozvoja medzinárodných vzťahov a komunikačných možností sa začali po svete sťahovať vo veľkom počte celé rodiny aj s deťmi v stredoškolskom veku, vo veku príprav na vysokoškolské štúdium a budúce povolanie. IB preto za podpory mnohých nadácií, univerzít ale aj vlád rôznych krajín založila sieť škôl, ponúkajúcich štandardizované dvojročné stredoškolské štúdium končiace maturitnou skúškou. V súčasnosti IB ponúka štyri programy: PYP (Primary Years Programme), MYP (Middle Years Programme), DP (Diploma Programme) a najnovšie aj CP (Career-related Programme). Dnes je na svete okolo 4400 škôl, ktoré poskytujú vzdelávanie v IB programoch, z toho takmer 3000 ponúka program IB Diploma. Školy ponúkajúce IB štúdium pritom patria v jednotlivých krajinách k tým najlepším vzdelávacím ustanovizniam.

Spojená škola Novohradská je jedinou štátnou IB školou na Slovensku a ako jediná slovenská škola ponúka vdelávanie v programoch PYP, MYP aj DP. Vďaka nej sa v roku 1994 Slovensko zaradilo medzi viac, než 140 krajín sveta, ktoré prostredníctvom IBDP podporujú geografickú mobilitu – možnosť presúvať sa počas štúdia do inej krajiny, kde môžu pokračovať v rovnakom štúdiu – Slovákov aj zahraničných študentov (napr. deti diplomatov či podnikateľov). Mimobratislavskí študenti zväčša využívajú služby stredoškolských internátov v Bratislave.

IB Diploma program na našej škole, tak ako vo svete, je založený na vydarenom kompromise medzi modelom úzko špecializovaného stredoškolského štúdia (typického napr. pre školy v USA) a modelom typickým pre strednú a východnú Európu: charakteristickým širokým záberom učiva veľkého množstva predmetov, no menšou hĺbkou učiva a časovým stresom. Program je zostavený pre tretí a štvrtý ročník gymnázia, určený je primárne pre študentov vo veku 16-19 rokov. Na celom svete je IBDP vyučovaný v angličtine, španielčine a francúzštine, pre program na našej škole je vyučovacím jazykom angličtina.